Mobbing w miejscu pracy

Rozpoznanie problemu mobbingu wymaga spełnienia kryteriów dotyczących czasu trwania, powtarzalności i negatywnych intencji sprawcy (Leymann, za Rode, 2000).

Czym jest mobbing? Posłużmy się definicją Marciniaka (2004): „ mobbing to proces nękania pracownika trwający mnie mniej niż sześć miesięcy, stosowany systematycznie przynajmniej raz w tygodniu, godzący w godność i osobowość człowieka, naruszający integralność psychiczną czy fizyczną, wywołujący lęk związany z utratą zatrudnienia, oraz wpływający na pogorszenie atmosfery, i wydajności pracy w przedsiębiorstwie”.

W zależności od płaszczyzny oddziaływań, można wyróżnić trzy rodzaje mobbingu:

 • mobbing poziomy, horyzontalny, czyli „pracownik przeciwko koledze” – wrogie działania współpracowników są skierowane wobec określonej osoby,
 • mobbing pionowy, czyli „podwładny przeciwko przełożonemu” – deprecjonujące, nieprzyjazne działania pracowników wymierzone w stronę nieakceptowanego przez nich przełożonego,
 • mobbing pochyły, czyli „przełożony przeciwko podwładnemu” – najczęściej występujący według badań.

Wśród przyczyn mobbingu wymienia się m.in.:

 • czynniki z zakresu sytuacji polityczno-gospodarczej kraju, np.: charakter rynku pracy, zakres bezrobocia oraz obowiązujące regulacje prawa pracy;
 • mechanizmy wewnątrzorganizacyjne: rozbudowane mechanizmy kontroli wewnętrznej, sztywne standardy działania, wysoki nacisk na produktywność, osłabienie więzi społecznych, niewłaściwe zarządzanie, zakłócenia w komunikacji, przyzwolenie na mało etyczne zachowania;
 • kontekst sytuacyjny dotyczący mobbera i osoby mobbingowanej.

Mobbing może powodować liczne następstwa o charakterze zdrowotnym, psychologicznym, ekonomicznym i społecznym. W aspekcie samej tylko organizacji mobbing powoduje obniżenie jakości relacji społecznych,  większą fluktuację, wzrost absencji, mniejszą dynamikę rozwoju organizacji, mniejszą efektywność i wzrost kosztów. Pogorszeniu ulega też wizerunek firmy.

Sygnały dotyczące mobbingu na ogół dosyć późno docierają do działów HR i Zarządu. Nie każdy pracownik działu HR posiada wiedzę, jak należy w takiej sytuacji zareagować i jak rozmawiać z osobami, której sprawa dotyczy. Pracownicy nie zawsze chcą zabierać głos, nawet jeśli są tylko obserwatorami i świadkami pewnych niepożądanych sytuacji. W takiej sytuacji bezpiecznym rozwiązaniem staje się anonimowa ankieta dotycząca mobbingu, weryfikująca ten temat wielowymiarowo, na skalach dotyczących osoby, częstości i czasu. Mając wynik ankiety, na ogół łatwiej jest podjąć potem temat w zespołach, podczas wywiadów grupowych lub indywidualnych oraz zaplanować odpowiednie działania naprawcze.

Wiele organizacji realizuje politykę antymobbingową, angażuje się w działania informacyjne na temat tego zjawiska i podejmuje działania prewencyjne, mając na uwadze prawa pracownicze oraz właściwe reguły zarządzania kapitałem ludzkim – optymalny dobór i doskonalenie kadr, efektywną komunikację, przejrzyste kryteria awansu, ocen pracowniczych i wynagrodzeń, jasną politykę szkoleniową i możliwość rozwoju.

[źródła: Lubrańska, 2008; Marciniak, 2004; Rode, 2004; Sidor – Rządkowska, 2003]

nasi klienci najczęściej wybierają

 • BOP

  Badanie Opinii Pracowników umożliwia uzyskanie informacji na temat nastrojów w organizacji i tego, jak pracownicy oceniają poszczególne obszary w firmie. Prezentujemy uniwersalne podejście, wzbogacone o dodatkowe wymiary, takie jak…

  więcej
 • 360

  Pracownicy różnią się od siebie cechami charakteru, kompetencjami i potencjałem. Poznanie swoich mocnych i słabych stron daje możliwość zaplanowania działań rozwojowych. Dzięki Ocenie 360 uczestnicy dowiedzą się, jak…

  więcej
 • AC

  Obiektywna i wielowymiarowa technika selekcji personelu Assessment Center to narzędzie pozwalające na zatrudnianie osób o odpowiednich kompetencjach i potencjale. Od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem na całym świecie, ponieważ….

  więcej
 • DC

  Aby uzyskać rzetelną wiedzę na temat umiejętności i potencjału pracowników, warto wykorzystać Development Center, kompleksowy proces oceny kompetencji. Dzięki niemu można dowiedzieć się, jaki potencjał tkwi w zatrudnionych osobach i co zrobić, aby…

  więcej