Co możemy znaleźć w raporcie indywidualnym po ocenie 360 stopni?

Każda firma doradcza, realizująca projekty z zakresu oceny 360 stopni ma swój własny wzór raportu indywidulanego. Jedne są mniej obszerne, inne bardziej, jedne bardziej przejrzyste, inne mniej czytelne. W większości jednak można znaleźć podobne informacje. Jak zatem wygląda profesjonalny raport po ocenie 360 stopni?

Raport taki na ogół zbudowany jest na zasadzie: od ogółu do szczegółu. Oznacza to, że na początku znajdują się ogólne informacje o poziomie kompetencji osoby ocenianej i ewentualnych różnicach pomiędzy jej samooceną, a uśrednioną oceną wszystkich pozostałych osób. Konkretne oceny poszczególnych wskaźników kompetencyjnych, a także podział na relacje, czyli oceny wystawione przez poszczególne grupy pracowników: przełożonych, współpracowników, podwładnych – znaleźć można w dalszej części raportu.

Ponadto, raport składa się z kilku części, w których umieszczane są następujące informacje:

 1. WSTĘP

Zawiera najczęściej założenia projektu, czyli podstawowe informacje o samym projekcie: definicje ocenianych kompetencji, dane na temat frekwencji oraz opis poszczególnych poziomów skali oceny. Często znajdują się tu również wykresy (np. radarowe) w formie podsumowania obrazującego różnice w ocenie poszczególnych kompetencji pomiędzy samooceną a uśrednioną oceną wszystkich pozostałych osób oceniających.

 1. WYNIKI OGÓLNE

Zestawienie ocen kompetencji (średnich z pytań wchodzących w skład danej kompetencji) w podziale na relacje osób oceniających: samoocena, przełożeni, współpracownicy, podwładni oraz dodatkowo uśredniona ocena wszystkich grup poza samooceną.

 1. WYNIKI SZCZEGÓŁOWE

To na ogół najobszerniejsza część raportu, zawierająca zestawienie wszystkich badanych kompetencji pokazujące dwie dodatkowe informacje: po pierwsze każda kompetencje jest tu już rozbita na poszczególne wskaźniki, czyli pojedyncze pytania z ankiety, a po drugie, w najlepszych typach raportów, oprócz średniej oceny każdej relacji pokazany jest również rozkład odpowiedzi, czyli ile osób z danej grupy wystawiło konkretną ocenę.

 1. MODUŁY DODATKOWE

Tu możemy spotkać różne ciekawe analizy i podsumowania. Najczęściej stosowane to:

 • zestawienia rankingowe, czyli najwyżej i najniżej oceniane stwierdzenia, pokazujące te wskaźniki (pytania ankietowe), które uzyskały najwyższe (najwyżej oceniane stwierdzenia) i najniższe (najniżej oceniane stwierdzenia) oceny biorąc pod uwagę średnią z ocen wystawionych przez wszystkie osoby oceniające, za wyjątkiem samooceny.
 • obszary niedoceniane i przeceniane pokazujące w ocenie których pytań wystąpiły największe rozbieżności pomiędzy samooceną a średnią oceną pozostałych osób oceniających. I tak w obszarach niedocenianych mamy te wskaźniki, które inni oceniają lepiej niż sama osoba oceniana, a w obszarach przecenianych odwrotnie – tu samoocena jest zdecydowanie wyższa niż percepcja innych osób.
 • zbiór cytatów odpowiedzi na trzy pytania otwarte znajdujące się w ankiecie, w podziale na poszczególne relacje.

nasi klienci najczęściej wybierają

 • BOP

  Badanie Opinii Pracowników umożliwia uzyskanie informacji na temat nastrojów w organizacji i tego, jak pracownicy oceniają poszczególne obszary w firmie. Prezentujemy uniwersalne podejście, wzbogacone o dodatkowe wymiary, takie jak…

  więcej
 • 360

  Pracownicy różnią się od siebie cechami charakteru, kompetencjami i potencjałem. Poznanie swoich mocnych i słabych stron daje możliwość zaplanowania działań rozwojowych. Dzięki Ocenie 360 uczestnicy dowiedzą się, jak…

  więcej
 • AC

  Obiektywna i wielowymiarowa technika selekcji personelu Assessment Center to narzędzie pozwalające na zatrudnianie osób o odpowiednich kompetencjach i potencjale. Od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem na całym świecie, ponieważ….

  więcej
 • DC

  Aby uzyskać rzetelną wiedzę na temat umiejętności i potencjału pracowników, warto wykorzystać Development Center, kompleksowy proces oceny kompetencji. Dzięki niemu można dowiedzieć się, jaki potencjał tkwi w zatrudnionych osobach i co zrobić, aby…

  więcej